مشتریان ما

# کشور های صادر شده شرکت های داخلی شرکت های داخلی
1 ایرلند شمالی سال 1385 شرکت ناودیس راه مترو تهران
2 آفریقای جنوبی سال 1384 چینی مرجان شهرداری اصفهان
3 گینه بیسائو سال 1383 کاشی بهسرام شهرداری تبریز
4 گینه نو سال 1385 کاشی کاشان شهرداری گلپایگان
5 امارات سال 1381 شرکت گچ ساوه شهرداری دلیجان
6 عراق سال 1389 شرکت آهک همدان شهرداری اراک
7 افغانستان 1378 شرکت توتال شرکت معادن احیاء سپاهان
8 اردن سال 1378 شرکت فرعی راه جهاد تحقیقات سپاهان
9 قطر سال 1378 گچ بلور شرکت استقلال سپاهان
10 یمن سال 1376 گچ رضا اداره بهسازی و نوسازی قزوین
11   پتروشیمی مرودشت شرکت تیراژ
12   شرکت سیمان سپاهان شرکت سداد
13   گچ صدف شرکت کوهین
14   گچ مشهد شرکت کولهام
محصولات فک ایران در آفریقا