ماسه سنگ نوعی سنگ رسوبی است که اساسا از کانی های به ابعاد ماسه و یا دانه های سنگی تشکیل شده است.اغلب ماسه سنگها از کانی کوارتز/ ویا فلدسپار تشکیل شده اند ، زیرا متداولترین نوع کانیهایی هستند که در طبیعت وجود دارند. درست مانند ماسه ، ماسه سنگها نیز ممکن است در رنگهای مختلفی ظاهر شونند،متداولترین رنگهای آنها عبارت اند از قهوه ای مایل به زرد، قهوه ای،زرد، قرمز، خاکستری و سفید. ازآنجا که ماسه سنگها غالبا در پرتگاههای بسیار پر شیب و سایر ساختارهای توپوگرافی دیده می شونند ، رنگهای خاص ماسه سنگ قویا بر حسب مناطق خاص شناسایی می شونند.
برای مثال، بسیاری از نقاط شمال غربی قاره آمریکا به جهت وجود ماسه سنگهای قرمز رنگ شهرت دارند. هرچند برخی ماسه سنگها در برابر هوازدگی مقاوم اند ، با این حال به سهولت مورد استفاده می گیرد. این ویژگی ماسه سنگ را به یکی از مصالحی که در ساختمان سازی و سنگ فرش مورد استفاده قرار می گیرد، مبدل ساخته است. به دلیل سختی دانه ها ، یکسانی اندازه دانه ها و تا اندازه ای ماهیت خرد شوندگی ، ماسه سنگ یکی از مصالح بسیار عالی است که برای ساخت سنگ چاقو تیزکنی که برای تیز کردن تیغه ها و سایر ابزار آلات مورد استفاده قرار می گیرد،به کار برده می شود.
 
محل ته نشینی رسوبات ماسه ای همانطور که در زیر بیان شده است به دو گروه اصلی خاکی و آبی تقسیم می گردد:
محیطهای آبی:
1.رودخانه ها( بنادر،پوینت بارها، کانالهای ماسه ای )
2.مخروطه های آبرفتی
3.یخ آبرفت
4.دریاچه ها
5.بیابانها ( تلماسه ها)
محیطهای خاکی:
1.دلتاها
2.سواحل و ماسه های خطوط ساحلی
3.دلتاهای جذر و مدی ، جلگه ها
4.سدهای ماسه ای دور از کرانه ها و امواج ماسه ای
5.نهشته های حاصل از طوفانها و تند بادها
6.توربیدیت( کانالها و انباشته های آبرفتی بادبزنی شکل زیرزمینی )
 
منبع : پایگاه علوم زمینی کشور